• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon
  • White Instagram Icon

Az együttműködéstől a közösségteremtésig

Rólunk
 

Az Orchidea Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium olyan köznevelési intézmény, ahol a multikulturális hátteret figyelembe véve, az együttműködést és a toleranciát szem előtt tartva a kisgyermekkortól a gimnáziumi érettségiig, tehát a felnőttkor küszöbéig oktatjuk a diákokat. Filozófiánk alapján olyan fiatalokat nevelünk, akik nemcsak a hazai felsőoktatásban, munkahelyeken, hanem a nemzetközi színtéren is megállják a helyüket, és 21. századi képességekkel felvértezve kamatoztatják nyelvi és szaktárgyi ismereteiket, műveltségüket állandóan változó világunkban.

Projektünk elsődleges célja az, hogy erősítsük az együttműködést intézményünk minden szintjén és horizontálisan, az egyes intézményrészek között is. Szeretnénk, ha fejlődne a kooperáció a diákok között, a diákok és a tanárok között, a pedagógusok között a tantestületen belül, az intézményvezetés és a tantestület között, az intézmény különböző egységei között. Ugyancsak hangsúlyt kap, hogy projektpartnereinkre alapozva, stratégiai együttműködések kialakításával kiterjesszük a hasonló hátterű iskolákat egybefogó nemzetközi szakmai hálózatunkat.

A fent leírtak révén végső soron szakszerűen tudjuk magasabb szintre emelni diákjaink nyelvi kompetenciáit, tanulási motivációját, így ezek – kiegészülve hatékony tantárgyközi együttműködésekkel – lehetővé teszik, hogy a tanulók a különböző tantárgyakban mélyebb és adaptálható tudásra tegyenek szert.
Célunk továbbá a konfliktusok megfelelő kezelése, illetve a megelőzési technikák, mechanizmusok gyakorlatba illesztése.
Ezen kívül eredményes támogatást kívánunk nyújtani külföldi diákjaink társadalmi–kulturális integrációjához, minél jobban bevonva őket a magyar oktatási rendszerbe, családi tanácsadást is alkalmazva a folyamatban.
Ezen célok elérésében támaszkodhatunk a modern technológiára, ezért tervezzük a korszerű IKT eszközök, applikációk hatékony beépítését a tanítási–tanulási folyamatba.

Az OIS teljes struktúráját átható komplex célrendszer sikerre vitelének kulcsa az óvodában, az általános iskolában és a gimnáziumban dolgozó összesen 20 munkatársunk együttműködése, és az intézményrészek közti alkalmi kooperáció erősítése.
A mobilitások között szerepelnek továbbképzések, illetve összesen három szakmai látogatás (egy-egy holland, spanyol és olasz iskolába). Az intézmény és kollégáink egyéni fejlődési igényeit összehangolva, a 2017/2018-as projektünk tapasztalataira építve az alábbi területeken tervezünk mobilitásokat:

• Migráns hátterű tanulók integrációja, vizsgákon való részvételük segítése, multikulturalitás, minőségfejlesztés, jó gyakorlatok megfigyelése
• Konfliktuskezelés, hatékony konfliktusmegelőzés, érzelmi intelligencia fejlesztése
• Korszerű módszertani eszközök a különböző tantárgyak oktatásában
• Motivációfejlesztés, kreativitás, drámatechnika, innováció
• Vezetői készségek fejlesztése, korszerű kommunikációs, prezentációs és tárgyalástechnikai képzéssel
• Sajátos nevelési igényű gyerekek támogatása, ideértve a más kultúrából érkezettek speciális igényeivel kapcsolatos  segítését is
• A CLIL módszertanának nagyobb mértékű bevonása a kéttannyelvű oktatásba, a kollegialitási találkozók rendszerének bevezetése, jó gyakorlatok megfigyelése
• Korszerű IKT eszközök, applikációk, közösségi média használata a gyakorlatban, jó gyakorlatok megfigyelése
• A szakmai gyakorlatok és a továbbképző tanfolyamokban rejlő stratégiai partnerségi kapcsolatok lehetőségének feltárása

A mobilitások megvalósulásától már rövid távon eredményeket várunk, hiszen javulnak majd kollégáink vezetői kompetenciái, konfliktus- és stresszkezelési készségei, valamint kommunikatív és nyelvi rutinja. Fejlődnek majd a motivációs készségek területén, illetve módszertani repertoárjuk bővül a kreatív gondolkodást, együttműködést, drámatechnikát, hatékony tanulásszervezést tekintve.
Hosszú távon azt várjuk a projekttől, hogy az Interkulturális Pedagógiai Program alapján készült programunk továbbfejlesztésével javul külföldi diákjaink integrációja a magyar oktatási rendszerbe, akárcsak eredményeik a rendszeres méréseken, vizsgákon.
Mindezen folyamatok mellett bővítjük majd intézményünk külföldi kapcsolatrendszerét, amelyben a jövőben aktív fogadóintézményként lehetünk jelen, és amely garantálja a különböző területek folyamatos, innovatív megújulását.

A megszerzett tudást saját pedagógusaink, munkaközösségeink és a tágabb környezet számára is disszemináljuk, például 
• workshopok, továbbképzések, helyi vagy szélesebb körben szervezett konferenciák alkalmával
• bemutató órákon, óramegbeszéléseken vonva le a tapasztalatokat, beszélve meg a továbbfejlesztés, adaptáció lehetőségét
• honlapunkon, közösségi médiában, szakmai oldalakon, blogokon, kerületi lapokban.

Összefoglalva elmondhatjuk, hogy a projekt intézményünk hosszú távú munkájában minőségi javulást hozhat. A projektcélok megvalósítása elvezethet az európai szakmai diskurzusba való bekapcsolódáshoz.

 

Orchidea International School Budapest (Kindergarten Primary School and Secondary School) as a public educational institution aims to provide complete education for students from early childhood to the edge of adulthood, mindful of their multicultural background, promoting a spirit of cooperation and tolerance. Our educational process is based on the philosophy to help children to cope with challenges set not only by Hungarian- but also by international higher education and the labour market, and to exploit their language skills and professional literacy in a rapidly changing world.
The primary objective of our project is strengthening cooperation at all levels of our institution and horizontally between the institutional parts. This includes developing cooperation among students; students and teachers; among teachers; the management board and staff; and between different institutional units. Based on our project partners, by building strategic cooperation, we also find it important to enlarge our international professional network of schools with similar backgrounds.
By means of the above we essentially hope to work professionally to improve our students’ language competences and motivation to learn, by which – together with effective interdisciplinary cooperation – students acquire deeper and more adaptable knowledge in different subjects. 

Furthermore we aim to learn new techniques of conflict management and implement conflict prevention mechanisms in our everyday school life. 
Considering international students, we would like to provide effective support in socio-economic integration, involving them in the Hungarian educational process, providing family counselling as well.
In order to achieve these aims we are planning to rely more on modern technology, through the utilization of ICT devices and applications in the teaching-learning process.

The success of the complex target system set by OIS is based on a strong collaboration between the 20 colleagues working in the kindergarten, primary- and secondary school, and the strengthening of cooperation between the institutional parts.
Mobilities include trainings as well as three job-shadowing visits (to a Dutch, Spanish and an Italian school). By harmonizing institutional and our colleagues’ individual development needs and building on the 2017/2018 project experiences the focus will be on the following areas:

• The integration of immigrant students, promoting their participation in exams,  multiculturalism, quality improvement, observation of good practices
• Conflict management, effective conflict prevention, development of emotional intelligence
• The utilization of advanced methodological tools in the education of different subjects
• Motivation development, creativity, drama techniques, innovation
• Developing leadership skills through modern communication-, presentation- and negotiation techniques trainings
• Support for students with special needs, including special needs due to different cultural background
• Greater involvement of CLIL methodology in the bilingual teaching process, introduction of collegiality meetings, observation of good practices
• Utilization of modern ICT tools, applications and social media in practice, adoption of good practices
• Exploring possibilities of professional practices and strategic partnership in the framework of training courses.

Through the realization of the project we expect to achieve results even in the short term, through the improvement of our colleagues’ leadership competences, conflict- and stress handling skills as well as their communicative and linguistic routine. They will be able to improve their motivation tools and enlarge their methodological repertoire considering creative thinking, cooperation, drama techniques and effective ways of organising learning. 
By further improvement of our program based on the Intercultural Pedagogical Program, expectation in the long term is to improve our foreign students’ possibilities of integration into the Hungarian educational process as well as their results on regular assessments or examinations. 
In addition we are planning to continuously develop foreign relations, to be present in the future as an active receiving institution, guaranteeing the continuous renewal of different areas based on innovation.

The knowledge acquired will be disseminated in the circle of our colleagues, subject departments and beyond our school, via, for example
• workshops, trainings, local or higher levels of conferences
• open lessons, with discussion of lessons learnt, possibilities of further improvement and adaptation during meetings
• our website, the social media, professional websites, blogs, local newspapers.

In light of the above it can be concluded that the project offers the possibility of quality improvement in the institution’s long-term operation. The realization of project aims enable us to join the European professional discourse.

                         
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now